அத்தியாவசிய ஊழியர்களை மட்டுமே கடமைக்கு அழைக்க நிறுவன தலைவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கி சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது

பொதுநிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் இந்த சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap